Aktualności

Aktualności 6 stycznia 2020 wyświetleń: 1698

Ruszył projekt podniesienia jakości kształcenia w ramach RPO 8.6

Podniesienie jakości kształcenia dostosowanego do wymogów współczesnego rynku pracy w Zespole Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie poprzez wdrożenie kompleksowego programu wsparcia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podniesienie jakości kształcenia dostosowanego do wymogów współczesnego rynku pracy w Zespole Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie poprzez wdrożenie kompleksowego programu wsparcia

O PROJEKCIE

Projekt „Podniesienie jakości kształcenia dostosowanego do wymogów współczesnego rynku pracy w Zespole Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie poprzez wdrożenie kompleksowego programu wsparcia” realizowany jest w okresie 01.01.2020r. – 31.03.2021r., a jego głównym celem jest:

PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DOSTOSOWANEGO DO WYMOGÓW WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY DLA KIERUNKÓW TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI ORAZ TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ, W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE POPRZEZ WDROŻENIE KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU WSPARCIA PODNOSZĄCEGO UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE 60 UCZNIÓW I 10 NAUCZYCIELI, WYPOSAŻENIE PRACOWNI SZKOLNYCH, A TAKŻE ROZWÓJ WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z JEJ OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM.

Całkowita wartość projektu 1.017.796,25 zł, w tym 865.126,81 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a 50.889,81 zł – ze środków budżetu państwa. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 8. Edukacja, działania 8. Edukacja, Poddziałania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Do kogo adresowany jest projekt?

Projekt skierowany jest do uczniów pierwszych, drugich i trzecich klas z kierunków Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji oraz Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej w wieku co najmniej 16 lat, jak również do nauczycieli realizujących zajęcia na wyżej wymienionych kierunkach w Zespole Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana, zamieszkujących województwo zachodniopomorskie.

Co oferuje projekt?

Projekt składa się z następujących zadań:

Zadanie 1: Utworzenie Punktu Informacji i Kariery (PIK)

Punkt będzie mieścił się w Zespole Szkół Nr 2, a w jego ramach realizowane będzie doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów-uczestników projektu w postaci indywidualnej i grupowej. Każdy uczestnik skorzysta z 5 godz. indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym w ramach, których zostanie opracowany dla niego Indywidualny Plan Działania (IPD), w tym 4 godz. odbędą się na początku udziału w projekcie oraz 1 godz. w trakcie trwania projektu.

Uczestnicy w grupach średnio 20-osobowych skorzystają także z 23 godz. grupowego doradztwa edukacyjno-zawodowego, którego celem będzie skuteczne wdrażanie IPD utworzonych podczas spotkań indywidualnych. Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatne podręczniki związane z tematyką doradztwa.

Ponadto od kwietnia 2020r. w PIK będzie dostępny doradca zawodowy, który będzie skupiał się m.in. na: a) kształtowaniu pozytywnych postaw wobec pracy, pobudzaniu zainteresowań uczniów i ich uzdolnień, wspieraniu w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjno-zawodowych, b) analizie potrzeb na rynku pracy, c) określeniu zgodności predyspozycji uczniów z kierunkiem kształcenia, d) konfrontowaniu samooceny ucznia z wymaganiami szkół, zawodów, e) wskazywaniu możliwości kształcenia w systemie pozaoświatowym, f) rozwijania współpracy instytucji i organizacji realizujących przedmiotowe wsparcie, g) współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami, monitorowania ich potrzeb.

 

Zadanie 2: Szkolenia specjalistyczne dla uczniów kończące się egzaminem zewnętrznym

W ramach zadania planowana jest organizacja szkoleń specjalistycznych podnoszących kwalifikacje, zakończonych egzaminami zewnętrznymi, w tym:

  • Kurs lutowaczy lutami twardymi i miękkimi (100 godz.) lub Kurs spawania metodą MAG 135 (150 godz.) – jeden do wyboru zgodnie z IPD dla danego uczestnika,
  • Kurs SEP G1 do 1 kV zakończony uzyskaniem świadectwem kwalifikacji SEP (16 godz.) – dla każdego uczestnika.

Szkolenia zostaną zorganizowane w okresie luty-czerwiec 2020r.

 

Zadanie 3: Staże zawodowe uczniów w przedsiębiorstwach

W ramach zadania zorganizowane zostaną staże zawodowe dla 60 uczniów u pracodawców z branży C K i E w wymiarze 150 godz. na ucznia, poza godzinami lekcyjnymi oraz praktyką zawodową przewidzianą programem nauczania. Za okres udziału w stażu uczniowie otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1800,00 zł brutto. Staże będą realizowane w okresie 07-09.2020r. Każdy uczeń odbędzie przed rozpoczęciem stażu badanie medycyny pracy oraz zostanie objęty ubezpieczeniem NNW, jak również otrzyma odzież ochronną. Zostanie także wyznaczony opiekun stażysty.

Wszystkie działania w ramach projektu skierowane do uczniów realizowane będą poza godzinami nauki szkolnej.

 

Zadanie 4: Doposażenie pracowni ZS nr 2 w Szczecinie

Projekt przewiduje doposażenie pracowni Zespołu Szkół Nr 2, w tym:

  • pracowni dla zawodu Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • pracowni dla zawodu Technik chłodnictwa i klimatyzacji,
  • pracowni komputerowej dla obu zawodów.

Zadanie 5: Studia podyplomowe dla nauczycieli

W ramach projektu przewidziana została także organizacja studiów podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla nauczycieli zawodu uczących na kierunkach CK i E. Studia będą trwały 2 semestry. 100% nauczycieli uzyska kompetencje i dyplom.

 

Zadanie 6: Staże w przedsiębiorstwach dla nauczycieli

W ramach zadania 10 nauczycieli uczących na kierunkach CK i E odbędzie staże zawodowe w przedsiębiorstwach z branży. Każdy staż będzie trwał minimum 40 godzin. Każdy nauczyciel przed rozpoczęciem stażu odbędzie badanie medycyny pracy, a podczas stażu będzie miał wynzaczonego opiekuna.

 

Zadanie 7: Utworzenie Rady Przedsiębiorców

W ramach zadania planowane jest nawiązanie przez Zespół Szkół Nr 2 nowych kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym, pozwalające na strategiczne włączenie pracodawców w kreowanie oferty edukacyjnej szkoły. Zostanie powołana do życie Rada Przedsiębiorców ZS2, która będzie miała charakter współpracy zmierzającej do dostosowania programu do aktualnych i przyszłych potrzeb lokalnego rynku pracy. W skład Rady wchodzić będą m.in. przedsiębiorcy, instytucje zrzeszające przedsiębiorców, pracodawcy, instytucje rynku pracy, nauczyciele zawodu. Rada będzie spotykała się w Zespole Szkół Nr 2 średnio raz na kwartał i będzie wspomagała szkołę w zakresie bardziej efektywnego ukierunkowania kształcenia zawodowego. Na zakończenie spotkań Rady zostanie opracowany i wydany podręcznik z efektami prac Rady, który otrzymają uczniowie i nauczyciele.


Jakie rezultaty przyniesie projekt?

-  W szkole zostanie uruchomiony Punkt Informacji i Kariery, który będzie działał także po zakończeniu projektu.

-  W wyniku udziału w doradztwie edukacyjno-zawodowym uczniowie zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu poruszania się po rynku pracy oraz planowania ścieżki kariery zawodowej.

-  Dzięki udziałowi w szkoleniach uczniowie zdobędą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe poszukiwane na rynku pracy.

-  Uczniowie ZS Nr 2 zdobędą praktyczne wiedzę i doświadczenie (staże), a tym samym zwiększą szansę na otrzymanie lepszej oferty pracy, podniosą poziom pewności siebie oraz zostaną zmotywowani do działania na rynku pracy.

-  Nauczyciele ZS Nr 2 podniosą wiedzę i kompetencje w ramach odbytych studiów podyplomowych.

- Nauczyciele ZS Nr 2 zyskają możliwość aktualizacji swojej wiedzy praktycznej poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem pracy (staże w przedsiębiorstwach).

-  W wyniku utworzenia Rady Przedsiębiorców zwiększy się udział podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół w przygotowywaniu programów nauczania oraz organizacji kształcenia praktycznego.

-  Szkoła zostanie doposażona w oprogramowanie i sprzęt, co znacząco podniesie jakość kształcenia w placówce.

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

W ramach projektu zrekrutowanych zostanie łącznie 70 uczestników, w tym 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz 60 uczniów Zespołu Szkół Nr 2, kształcących się na kierunkach Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji oraz Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. Rekrutacja odbędzie się w styczniu-lutym 2020r. Poniżej znajdują się dokumenty dotyczące rekrutacji do projektu, które zawierają bliższe szczegóły dotyczące naboru.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić i złożyć w terminach rekrutacji formularz rekrutacji. Dokumenty można składać mailowo (laskowska@gos-polska.pl,  slawek.westerlich@gmail.com)  lub osobiście w Zespole Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana, ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, jak również w biurze Lidera projektu – ul. Jagiellońska 67 wejście B, 70-382 Szczecin. Osoby, które złożą prawidłowo wypełnione dokumenty rekrutacyjne, wezmą udział w drugim etapie naboru – spotkaniu z Komisją rekrutacyjną.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 531 426 140 lub za pośrednictwem maila: laskowska@gos-polska.pl,  slawek.westerlich@gmail.com.

Dokumenty do pobrania:

UCZNIOWIE

Regulamin rekrutacji (plik do pobrania)

Formularz rekrutacyjny osoby pełnoletnie (plik do pobrania)

Formularz rekrutacyjny osoby niepełnoletnie (plik do pobrania)

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE!


POSTAW NA ROZWÓJ!

Projekt „Podniesienie jakości kształcenia dostosowanego do wymogów współczesnego rynku pracy w Zespole Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie poprzez wdrożenie kompleksowego programu wsparcia” realizowany jest przez GOS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminą Miasto Szczecin jako organem prowadzącym Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana.

KONTAKT

Kontakt w sprawie projektu:

Lider:

GOS Polska Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 67 wejście B

70-382 Szczecin
tel. 531 426 140

e-mail:laskowska@gos-polska.pl

www.gos-polska.pl

O projekcie na GOS

 

Partner:

Gmina Miasto Szczecin

Realizator:

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21

70-833 Szczecin

tel. 91 441 51 60

e-mail: zs2@miasto.szczecin.pl

www.zs2.szczecin.pl

aktualizowano: 2020-01-06
Wszystkich rekordów:

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone