Aktualności

Aktualności 20 grudnia 2021 wyświetleń: 703

Podsumowanie projektu

W dniu 13 grudnia 2021r. został rozliczony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie projekt „Podniesienie jakości kształcenia dostosowanego do wymogów współczesnego rynku pracy w Zespole Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie poprzez wdrożenie kompleksowego programu wsparcia” realizowany w okresie 01.01.2020r. – 30.09.2021r.

Całkowita wartość końcowa projektu to 1.015.453,29  zł, w tym 863.135,29 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a 50.591,46 zł – ze środków budżetu państwa. Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 8. Edukacja, działania 8. Edukacja, Poddziałania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Projekt skierowany był do uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana z kierunków Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji oraz Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej oraz do nauczycieli realizujących zajęcia na wyżej wymienionych kierunkach.

 

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

Zadanie 1: Utworzenie Punktu Informacji i Kariery (PIK) – zrealizowane zostało doradztwo indywidualne i grupowe dla 60 uczestników projektu - uczniów, w tym powołano Punkt Informacji i Kariery;

Zadanie 2: Szkolenia specjalistyczne dla uczniów kończące się egzaminem zewnętrznym – zrealizowano szkolenia zawodowe dla 60 uczniów, w tym: 31 uczniów ukończyło szkolenie spawanie MAG 135 oraz kurs SEP G1 do 1 kV, 24 uczniów – szkolenie lutowaczy lutami twardymi i miękkimi oraz kurs SEP G1 do 1 kV oraz 5 uczniów – szkolenie ECDL (moduły: Base, CAD, Zaawansowane arkusze kalkulacyjne, Bazy danych);

Zadanie 3: Staże zawodowe uczniów w przedsiębiorstwach – zorganizowano staże zawodowe w wymiarze 150 godzin dla 59 uczniów u pracodawców z branży chłodnictwo i klimatyzacja oraz odnawialne źródła energii (w zależności od kierunku kształcenia); zakupiono i wydano odzież roboczą, uczestników staży objęto badaniami medycyny pracy i ubezpieczeniem NNW, uczestnicy staży otrzymali stypendia stażowe w wysokości 1800,00 zł; podczas staży uczniowie zdobyli wiedzę i doświadczenie oraz mieli styczność z rzeczywistym środowiskiem pracy;

Zadanie 4: Doposażenie pracowni ZS nr 2 w Szczecinie – w ramach projektu zakupiono doposażenie pracowni Zespołu Szkół Nr 2, w tym:

  • pracowni dla zawodu Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • pracowni dla zawodu Technik chłodnictwa i klimatyzacji,
  • pracowni komputerowej dla obu zawodów.

Zadanie 5: Studia podyplomowe dla nauczycieli - w ramach projektu zrealizowane zostały także 3-semestralne studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla nauczycieli zawodu uczących na kierunkach CK i E. Wszyscy uczestnicy studiów (10 osób) uzyskali kompetencje kompetencje i dyplom;

Zadanie 6: Staże w przedsiębiorstwach dla nauczycieli – dziesięciu nauczycieli – uczestników projektu odbyło 40-godzinne staże zawodowe w przedsiębiorstwach z branży, poznając trendy i techniki pracy stosowane aktualnie na rynku pracy;

Zadanie 7: Utworzenie Rady Przedsiębiorców – w ramach zadania została powołana do życia Rada Przedsiębiorców ZS2, która miała charakter współpracy zmierzającej do dostosowania programu do aktualnych i przyszłych potrzeb lokalnego rynku pracy. W skład Rady weszło 6 przedstawicieli przedsiębiorstw z branży CK i E, 2 przedstawicieli uczelni oraz 2 nauczycieli zawodu z ZS nr 2, Rada spotkała się, zgodnie z założeniami 5 razy, a na zakończenie projektu został opracowany i wydany podręcznik z efektami prac Rady.

Zostały zrealizowane wszystkie zakładane rezultaty projektu – w wyniku udziału w doradztwie edukacyjno-zawodowym uczniowie zdobyli niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu poruszania się po rynku pracy oraz planowania ścieżki kariery zawodowej, a dzięki uczestnictwu w stażach – nabyli wiedzę i doświadczenie praktyczne przydatne do wykonywania zawodu w przyszłości. Natomiast nauczyciele podnieśli wiedzę i kompetencje w ramach odbytych studiów podyplomowych oraz zyskali możliwość aktualizacji swojej wiedzy praktycznej poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem pracy (staże w przedsiębiorstwach). Ponadto utworzona w projekcie Rada Przedsiębiorców zwiększyła udział podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego w przygotowywaniu programu nauczania oraz organizacji kształcenia praktycznego w ramach kierunków Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji oraz Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. Dzięki projektowi szkoła została także doposażona w oprogramowanie i sprzęt, co znacząco podniosło jakość kształcenia w placówce.

aktualizowano: 2021-12-20
Wszystkich rekordów:
poczta

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone