Ordynacja Wyborcza Rady Rodziców

Ordynacja Wyborcza Rady Rodziców 11 listopada 2011 wyświetleń: 7305 Dubojski

Ordynacja wyborcza

Ordynacja wyborcza do Rad Oddziałowych i Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie

Przepisy ogólne

§ 1


Ordynacja określa zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rad Oddziałowych i Rady Rodziców w szkole.

§ 2


Wybory przeprowadzane są w szkole, na pierwszym zebraniu rodziców, zwanym dalej „zebraniem wyborczym”, nie później niż do 15 września każdego roku.

§ 3


Wybory są powszechne, równe, tajne i bezpośrednie.


Prawa wyborcze

 

§ 4

Prawa wybierania (czynne prawo wyborcze) i prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje jednemu z rodziców/prawnych opiekunów każdego ucznia szkoły.

§ 5

Prawa wyborcze przysługują również osobom, czasowo sprawującym opiekę nad dzieckiem w okresie dłuższej nieobecności rodziców.

§ 6

Podstawę spisu osób uprawnionych go głosowania stanowi lista uczniów szkoły, przygotowana oddzielnie dla każdego oddziału.


Wybory do Rad Oddziałowych

§ 7

Rada Oddziałowa liczy co najmniej trzech członków. Wyborcy, zgromadzeni na zebraniu wyborczym danego oddziału mogą przegłosować zwiększenie liczby członków Rady Oddziałowej.

§ 8

Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna, w składzie co najmniej dwuosobowym, wybrana w głosowaniu jawnych na zebraniu wyborczym.

§ 9

Kandydatów do Rady Oddziałowej może zgłosić każda osoba uczestnicząca w zebraniu wyborczym.

§ 10

Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

§ 11

Kandydatem do Rady Oddziałowej może być również rodzic nieobecny na zebraniu, jeśli wcześniej, na piśmie wyraził zgodę na kandydowanie.

§ 12

1. Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania.

2. Treść karty do głosowania ustala Komisja Skrutacyjna.

3. Przed rozpoczęciem głosowania Komisja Skrutacyjna sprawdza listę uprawnionych do głosowania, przelicza i wydaje karty do głosowania oraz zbiera, w sposób zapewniający tajność wyborów, wypełnione karty do głosowania.

4. Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania do Rady Oddziałowej.

5. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół głosowania do Rady Oddziałowej i przekazuje go do dokumentacji Rady Rodziców.

§ 13

1. Komisja Skrutacyjna ogłasza wyniki głosowania i skład Rady Oddziałowej.

2. Do Rady Oddziałowej wchodzą, kandydaci, którzy uzyskali, kolejno, największą liczbę głosów.

3. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów, na miejscach mandatowych, uzyska taką samą liczbę głosów, Komisja Skrutacyjna zarządza ponowne wybory spośród tych kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów.


Wybory do Rady Rodziców§ 14

Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie jednego przedstawiciela do Rady Rodziców.

§ 15

1. Na przegłosowany wniosek uczestników zebrania wyborczego przedstawiciela do Rady Rodziców wybiera ogół uprawnionych do głosowania uczestników zebrania wyborczego, w głosowaniu tajnym.

2. Głosowanie w trybie określonym w ust.1 przeprowadza i wyniki ustala Komisja Skrutacyjna.

§ 16

Jeden rodzic/opiekun prawny może być przedstawicielem tylko jednej Rady Oddziałowej.

§ 17

Skład wybranej Rady Rodziców dyrektor szkoły podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości.

ost. aktualizacja: 2011-11-12
poczta

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, tel: 91-44-151-62, 91-44-151-65 fax: 91-44-151-60 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone