Statut Rady Rodziców w Zespole Szkół Nr 2 w Szczecinie

Statut Rady Rodziców w Zespole Szkół Nr 2 w Szczecinie 11 listopada 2011 wyświetleń: 7784 Dubojski

STATUT RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE

Podstawa prawna: ustawa „O systemie Oświaty” z dnia 07.09.1991r. (Dz.U. z 1996 Nr 67, poz. 329 z póź. zm.), ustawa „Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego” z dnia 08.01.1999r. (Dz.U. z 1999r. Nr 12 poz. 96) oraz rozporządzenia wydane na ich podstawie Statut Rady Rodziców określa szczegółowe prawa i obowiązki rodziców wybranych do rady rodziców jako przedstawicieli rodziców. Rodzice wraz z uczniami i nauczycielami oraz administracją szkolną tworzą społeczność szkoły dbając o dobre imię i interesy szkoły.


ROZDZIAŁ I

Nazwa reprezentacji rodziców

§ 1

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 2 w Szczecinie.


ROZDZIAŁ II

Cel i zadania rady rodziców

§ 2

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowania do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.

2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

a) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

b) pełna realizacja określonego planu pracy,

c) gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalania zasad użytkowania tych funduszy,

d) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie poziomu nauczania uczniów a w szczególności udzielania pomocy w organizowaniu kół zainteresowań, grup pomocy oraz innych form podnoszących poziom nauczania,

e) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:

• znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie,

• uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności,

• znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

• uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

• wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły

• możliwości bezpośredniego kontaktu rodziców z Radą Rodziców,

• określenie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

f) wzbogacanie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe jak również udzielanie szkole pomocy materialnej przy bieżących remontach szkoły

g) Rada Rodziców może tworzyć Stowarzyszenia działające przy Radzie Rodziców zgodnie z literą prawa.


ROZDZIAŁ III

Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców

§ 3

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.

2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie klasową radę oddziałową rodziców.

3. Radę Rodziców szkoły tworzą przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu klasowym.

4. Plenarne zebranie rodziców szkoły wybiera spośród siebie prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców oraz Komisję Rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców.

5. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców. Zebranie zwoływane jest minimum l raz w ciągu roku szkolnego.

6. Prezydium Rady Rodziców składa się z 6 członków, tak aby można było wyłonić:

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz członków prezydium. Prezydium konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu.

7. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. Co najmniej jeden członek Komisji Rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają przewodniczącego i członków na swym pierwszym posiedzeniu.

8. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, członków Rady Rodziców i spośród innych rodziców i osób spoza szkoły współdziałających z rodzicami.

§ 4

Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok, począwszy od września do dnia 30 września następnego roku.


ROZDZIAŁ IV

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne

§ 5

1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu. W drugim terminie posiedzenia uchwały zapadają zwykłą większością głosów niezależnie od liczby uprawnionych do głosowania.

2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.

3. Uchwały protokołowane są w Protokolarzu Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 2. Klasowe rady rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały. Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium Rady.


ROZDZIAŁ V

Wybory do organów Rady Rodziców

§ 6

1. Wybory do rady rodziców, prezydium rady rodziców i do komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.

2. Liczba kandydatów do tych organów nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu.

Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie swoją zgodę na kandydowanie.

3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.

4. Przy równej liczbie uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.

5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.

6. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:

a) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów: komisji regulaminowej, uchwał i wniosków, wyborczej.

b) sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,

c) sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium ustępującemu organowi,

d) informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,

e) ewentualne wystąpienia zaproszonych gości,

f) plenarna dyskusja programowa,

g) uchwalenie wniosków do pracy w następnej kadencji,

h) wybory nowych organów rady rodziców,

• ustalenie przez komisję regulaminową listy obecności i stwierdzenie prawomocności wyborów,

• przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez komisję wyborczą,

• głosowanie,

• ogłoszenie wyników wyborów przez przewodniczącego Komisji Wyborczej;

i) wolne głosy i wnioski.

§ 7

Inne plenarne posiedzenia Rady Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak w § 7, z tym, że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów, sprawozdanie komisji rewizyjnej nie zawiera wniosku w sprawie absolutorium, lecz jedynie wnioski pokontrolne.


ROZDZIAŁ VI

Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów

§ 8

1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.

2. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane na wniosek klasowych rad rodziców z co najmniej 30% klas, na wniosek dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Komisji Rewizyjnej, przewodniczącego i prezydium Rady.

§ 9

1. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. Na posiedzenia prezydium zaprasza się dyrektora szkoły i inne osoby.

2. Posiedzenia prezydium Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium.

§ 10

Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców. Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium Rady Rodziców, rady rodziców klasy, dowolnej grupy rodziców, liczącej jednak nie mniej niż 10% stanu szkoły. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawione plenarnemu zebraniu rodziców, prezydium Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie Komisji Rewizyjnej.

§ 11

Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców, jak komisje problemowe czy zespoły robocze, wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakie te zespoły podjęły.

§ 12

Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, klasowej rady rodziców lub wychowawcy klasy. Liczba zebrań rodziców danej klasy nie może być jednak mniejsza od liczby wywiadówek szkolnych.


ROZDZIAŁ VII

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

§ 13

Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

• ze składek rodziców,

• z wpłat osób fizycznych i prawnych, do których zwróci się prezydium rady,

• z imprez dochodowych organizowanych przez Radę Rodziców,

• z działalności gospodarczej,

• z lokat terminowych,

• z innych źródeł.

§ 14

Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na zebraniu Rady Rodziców. Propozycje wysokości składki rocznej przedstawia prezydium Rady Rodziców. Jedna składka przypada na jedną rodzinę.

§ 15

1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie "Preliminarza wydatków Rady Rodziców na rok szkolny...", zatwierdzanego każdorazowo przez prezydium Rady Rodziców.

2. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z "Ramowym preliminarzem wydatków Rady Rodziców".


Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców

A. Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców:

§ 1

Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej wyłącznie na następujące cele:

• pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników,

• dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak: festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Sportu Szkolnego, konkursów, finały szkolnych olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.,

• sfinansowanie części kosztów wyjazdów na podobne imprezy,

• sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,

• nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych i sportowych,

• zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,

• wycieczki i biwaki,

• inne.

B. Wydatkowanie środków pochodzących z innych źródeł niż składka rodzicielska:

§ 2

Środki te mogą być wydatkowane na:

• dofinansowanie celów ustalonych w § 1,

• finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak budowa nowej pracowni lub gabinetu przedmiotowego,

wyposażenie szkoły w określoną aparaturę, renowację urządzeń sportowo rekreacyjnych itp.,

• lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach terminowych, inne.

C. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może w części być zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby czy organizacje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. Prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele bez uzyskania zgody ofiarodawców.


ROZDZIAŁ VIII

Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców

§ 16

1. Zadaniem skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności finansowo-gospodarczej, a w szczególności wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.

2. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowania na nim środków oraz wykonywania bieżących wpłat i przelewów.

3. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.


ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

§ 17

1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Rada Rodziców zaprasza na swoje zebrania plenarne, a Prezydium Rady na swoje posiedzenia regulaminowe dyrektora szkoły.

2. Rada Rodziców, przez roczne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w § 2. pkt. 3 niniejszego regulaminu.

3. Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującym prawem.

4. Jeżeli uchwały i inne decyzje są sprzeczne z obowiązującym prawem lub interesem szkoły - dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie.

§ 18

Członkowie klasowych rad rodziców, prezydium Rady Rodziców, jak i członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie następuje przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w rozdziale IV statutu.

§ 19

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: Rada Rodziców przy Zespole Szkół NR 2, ul. Portowa 21 Szczecin


ZATWIERDZONO NA ZEBRANIU OGÓLNYM RODZICÓW 8 października 2007r.

…………………………………………….. Przewodniczący Rady Rodziców


Stwierdzam zgodność statutu z przepisami prawa szkolnego i Statutem Zespołu Szkół nr 2

…………………………………………………Dyrektor

Obowiązujące dokumenty RR

1. Regulamin Rady Rodziców
2. Plan i terminarz zadań na każdy rok szkolny
3. Sprawozdanie roczne i za okres kadencji
4. Plan finansowy roczny
5. Sprawozdanie finansowe roczne
6. Rejestr dochodów i rozchodów
7. Księga protokołów RR
8. Księga uchwał RR

ost. aktualizacja: 2011-11-12
cofnij drukuj do góry